ALEGORİST REKLAM AJANSI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA aydınlatma metni 

“ALEGORİST REKLAM AJANSI” kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ilgililerin kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 

  

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

“ALEGORİST REKLAM AJANSI” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca müşterilerinin kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda toplamakta ve işlemektedir. 

  

 • Toplanacak Olan Kişisel Veriler 
 • Kimlik Bilgileri 

            İsim Soyisim/Firma adı, Doğum tarihi, T.C Kimlik numarası, Vergi Dairesi/Vergi Numarası 

  

 • İletişim Bilgileri 

            E-posta Adresi, Telefon Numarası, Fatura&Teslimat Adresi 

  

 • İşlem Güvenliği Bilgileri 

            Kullanıcı adı ve şifre verileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Trafik verileri, 

  

 • Müşteri İşlem Bilgileri 

            Fatura bilgileri, sipariş bilgileri, müşteri yorumları, 

  

 • Hukuki İşlem Bilgileri 

            Uyuşmazlık halinde uyuşmazlıkla ilgili dava dosyası bilgileri, ihtarnameler,  adli ve idari makamlarla yapılan yazışmalar 

  

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiFirmamız tarafından doğrudan veyahut dolaylı yollarla toplanacak olan kişisel verileriniz; 
 1. a) Firmamızın siz değerli müşterilerine daha kaliteli hizmet verebilmek, bizimle iletişime geçtiğiniz taktirde sorun ve şikayetlerinizi çözümleyebilmek ve bunlarla ilgili size geriş dönüş sağlayabilmek amacıyla,
 2. b) Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 3. c) Sözleşme kaynaklı çıkacak uyuşmazlıklarda yargı makamları, icra dairelerine, hakem heyetleri başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkınınız kullanılması amacıyla işlenmektedir.

     d)Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda pazarlama faaliyetleri, anketler ve pazar analizleri yapabilmek, 

 1. e) Asal yükümlülüğün yerine getirilmesi için hizmet aldığımız üçüncü kişi ve üçüncü firmalara (anlaşmalı iş ortaklarımıza) aktarabilmek,
 2. f) Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ürünün teslimivb) amacıyla veri datalarında saklayabilmek, 

  

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

            Firmamız müşterilerine ait kişisel veriler, KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde; 

 1. a)        Yukarıda(maddede) sayılan amaçlarla sınırlı olarak iş ortaklarımıza, firma yetkililerimize ve iştiraklerimize 
 2. b)         Yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (ürünün gönderimi için) satın alınan ürünün satıcısı, (ürünün teslimatı için) kargo şirketleri, (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve (teslimat vb. hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza ve (gerektiğinde satış sonrası hizmetler için) tedarikçilerimize
 3. c)         Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi veresmi kurumlara, 
 4. d)         Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.
 5. e)  Elektronik ödeme hizmeti sağlayacak olan iş ortaklarımıza ve bankalara

  

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiFirmamız tarafından toplanılacak olan kişisel verilerin tamamı müşteriler tarafından; yeni üye kaydı paneli, üye olmadan alışveriş paneli ve üye olduktan sonra erişilebilecek olan hesap detayları ve adres panellerinde kullanıcılar tarafından doldurulması yolu ile toplanmaktadır. Firmamız bu panellerde müşterilerden toplanacak olan kişisel veriler haricinde kredi kartı bilgileri, IP vb teknik verileri toplamamaktır. 

            Firmamız tarafından toplanan ve toplanacak olan kişisel verileriniz, “Alegorist” tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde açıkça öngörüldüğü üzere; 

            Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

  

 • İlgili Kişinin (kişisel verileri toplanan müşteriler) Hakları 

Firmamız tarafından işlenen kişisel veriliniz ile ilgili KVKK’nın “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi doğrultusunda aşağıda sıralanmış olan haklara sahiptir; 

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme, 

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

,e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya firmamızın söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 1. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 2. g) kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

ğ)   kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. 

 KVKK ile İlgili Talepler İçin Başvurusu İletişim Yolları 

İlgili kişiler kişisel verileri ile ilgili başvuru ve taleplerini veri sorumlusu olarak firmamız “ALEGORİST REKLAM AJANSI”e her zaman aşağıda sıralanmış olan iletişim kanalları aracılığı ile iletebilir. 

  

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile “HARMANTEPE MAH.TALATPAŞA CAD. NO:256/1 KAĞITHANE” adresine göndererek, 
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile firmamıza bizzat başvurarak, 
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle “FİRMA KEP ADRESİ YAZILACAK” kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya 
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden “FİRMA İÇİN KVK BAŞVURULARINA ÖZEL MAİL ADRESİ AÇILACAK” adresimize göndererek 

 

Başvurunuzda; 

 

 1. a)     Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c)     Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç)     Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 

 1. d)     Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.